Profesijná príprava ElbákovProfesijná príprava Elbákov

Profesijná orientácia

Voľba vysokoškolského štúdia alebo budúceho povolania je jednou z najdôležitejších v živote mladého človeka, pretože na základe nej sa neskôr buduje profesionálna pozícia v spoločnosti a životný štýl, ktorý je zvyčajne spojený s preferenciou určitých hodnôt, záujmov a celkového smerovania osobnosti.

Dôležitú úlohu v profesijnej príprave žiakov Súkromného športového gymnázia ELBA zohrávajú služby kariérového poradenstva a poskytovanie aktuálnych informácií o možnostiach vysokoškolského štúdia a uplatnenia sa na trhu práce. V rámci aktivít výchovného poradenstva sa žiaci III. A a septimy zúčastnili testovania profesijnej orientácie 7. decembra 2017, ktoré realizovala PhDr. Gállová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove.

Cieľom profesijnej orientácie pre žiakov stredných škôl je odporučiť im odborné profesijné zameranie alebo zameranie vysokoškolského štúdia. Súčasťou profesijnej orientácie je psychologická diagnostika zameraná na zistenie úrovne inteligencie a špeciálnych schopností, kognitívnych funkcií a osobnostných vlastností, motivácie a profesijných záujmov.

Testovanie profesijnej orientácie žiakov III. A a septimy prispieva k jednoznačnejšiemu výberu voliteľných predmetov v končiacich ročníkoch, zamerania vysokoškolského štúdia alebo voľby budúceho povolania.

SŠG ELBA - Profesijná príprava     SŠG ELBA - Profesijná príprava

V školskom roku 2017/18 sa zúčastnilo testovania „Profiorientácie“ 25 žiakov gymnázia.

Ing. Valéria Jurčová


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *