Gorazdus


gorazd

Milí rodičia a priatelia škôl ELBA,

aj tento rok môžete rozhodnúť o darovaní 2 % zaplatenej dane z príjmov. Podpora a rozvoj školských a voľnočasových aktivít našich detí a žiakov sa realizuje aj prostredníctvom našej neziskovej organizácie GORAZDUS. Školy sa snažia touto cestou prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu detí a žiakov. Obraciame sa na Vás, našich priateľov a priaznivcov našich škôl a ŠK ELBA, s požiadavkou o poukázanie Vášho finančného príspevku na účet n. o. GORAZDUS. Vaše presne identifikované finančné čiastky budú výlučne použité na úhradu školských a voľnočasových aktivít Vašich detí, žiakov, a to adresne, efektívne a zmysluplne, t.j. pre kvalitatívny rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí.

Prosíme Vás o odovzdanie 2 % zaplatenej dane z príjmov.

Z týchto finančných prostriedkov sa podporujú:

  • výchovné a vzdelávacie zájazdy,
  • literárne, umelecké a technické exkurzie,
  • nadštandardné telovýchovné aktivity,
  • odmeňovanie za školskú a mimoškolskú činnosť,
  • vecné ceny v rôznych záujmových súťažiach a mnohé iné aktivity.

Ak sa rozhodnete podporiť našu neziskovú organizáciu, Vaše rozhodnutie bude správne a podporíte naozaj dobré činy, za čo Vám ďakujeme.

Gorazdus, n.o., číslo registrácie NCRpo: 12806/2015
IČO: 36167681
IBAN: SK0709000000000501265613

V Prešove, 9. februára 2018                                                         Ing. Emil Blicha, riaditeľ n.o.