Príhovor riaditeľa školy


PaedDr. Miroslav Nagy - riaditeľ školyVážení rodičia, vážení žiaci 9. ročníka základných škôl, vážení športoví priatelia. Blíži sa koniec kalendárneho roka a vy tak ako mnohí pred vami budete stáť pred otázkou kam, na ktorú strednú školu sa prihlásiť na štúdium.

Váš výber bude podmienený tým, čo chcete vo svojom  živote dosiahnuť, čím alebo kým chcete byť. Tento výber školy veľmi ovplyvní váš život a výrazne ho môže zmeniť. Ponuka škôl je veľmi široká.

Určite si budete vyberať rozumom aj srdcom, no azda najviac si budete priať, aby ste mohli pokračovať v tom, čo ste už začali. Rozvíjať svoje schopnosti a nadanie v oblasti, ktorá vás najviac baví a v ktorej máte úspech.

Súkromná stredná športová škola ELBA v Prešove patrí podľa školského zákona 245/2008 Z.z. do kategórie športových škôl so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami pre žiakov so športovým nadaním v oblasti individuálnych aj kolektívnych športov. Školský vzdelávací program je zameraný na príslušné športové nadanie. Škola vytvára individuálne podmienky pre diferencované vzdelávanie podľa jednotlivých športových skupín. Predmety športová príprava a telesná výchova sú zabezpečované formou blokového vyučovania, športových tréningov, sústredení a účasťou na športových súťažiach.

Štátny vzdelávací program určuje škole rovnakú hodinovú dotáciu vyučovacích hodín v  jednotlivých ročníkoch pri ťažiskových predmetoch: slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk a informatika ako na iných stredných školách v SR. Vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb v predmetoch športová  a telesná výchova absolvujú naši žiaci v každom ročníku minimálne 10 hodín v pracovnom týždni celý školský rok. Preto sa v škole v jednotlivých ročníkoch vyučuje nižší počet hodín predmetov: fyzika, chémia, biológia a geografia…

Škola sa profiluje ako vzdelávacia inštitúcia, ktorá pripravuje absolventov na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl doma aj v zahraničí. Zabezpečuje všestrannú prípravu na ich uplatnenie sa v praktickom živote. Profil absolventa našej Súkromnej strednej športovej školy ELBA sa tvorí na základe kompetencií vychádzajúcich zo vzdelávacích štandardov jednotlivých vyučovacích predmetov, špecifických cieľov prierezových tém v procese vzdelávania a sebavzdelávania.

Absolvent SSŠŠ ELBA:

  • dosahuje vysokú športovú výkonnosť
  • je všestranne pripravený na prácu v oblasti profesionálneho športu
  • je všestranne pripravený byť profesionálnym športovcom, trénerom
  • má základné poznatky v oblasti tvorby a plánovania športovej prípravy
  • má poznatky v oblasti výživy a regenerácie športovca
  • pozná a dodržiava princípy kalokagatie

Vážení rodičia, milí žiaci. Ak chcete svoje ďalšie štúdium a tým aj váš ďalší  život spojiť so športom v akejkoľvek podobe je naša Súkromná stredná športová škola ELBA v Prešove naozaj tou správnou voľbou.

Máme 12 ročnú skúsenosť a 191 žiakov. Druhý rok je otvorené elokované pracovisko v Štrbe. Som presvedčený, že nás spolu čaká ešte mnoho dní a rokov a že práve vy rozšírite v budúcom školskom roku naše rady. Teším sa na vás.

PaedDr. Miroslav Nagy

riaditeľ školy