Typy štúdia


V Súkromnej strednej športovej škole v Prešove poskytujeme dva typy štúdia:

Osemročné štúdium v študijnom odbore gymnázium – šport (od 1. 9. 2019 neotvárame)

 • nižšie sekundárne vzdelanie – tvoria ročníky tercia, kvarta.
 • vyššie sekundárne vzdelanie – tvoria ročníky kvinta, sexta, septima, oktáva.

Štvorročné štúdium

 • vyššie sekundárne vzdelanie – I. až IV. ročník. Do prvého ročníka možno prijať žiakov po ukončení 9. ročníka ZŠ.

 

V Súkromnej strednej športovej škole v Prešove otvárame od 1. 9. 2021 v školskom roku 2021/2022 študijné odbory:

Športové gymnázium                           7451 J

Športový manažment                           7471 M

 

GYMNÁZIUM – ŠPORT  

Od 1. 9. 2015 je v platnosti nový inovovaný ŠkVP vychádzajúci zo ŠVP pre gymnázia.

Tento  študijný odbor je od 1. 9. 2019 nahradený novým študijným odborom „športové gymnázium“.

Obidva odbory sú takmer totožné.

 

Študijné odbory a zameranie tried gymnázia v školskom roku 2020/2021

Štúdium

Trieda

Študijný odbor, zameranie

Osemročné

Tercia 7902 J 77 – gymnázium, šport
Kvarta 7902 J 77 – gymnázium, šport
Kvinta 7902 J 77 – gymnázium, šport
Sexta 7902 J 77 – gymnázium, šport
Septima 7902 J 77 – gymnázium, šport
Oktáva 7902 J 77 – gymnázium, šport

Štvorročné

I.A 7451 J – športové gymnázium
I.C 7451 J – športové gymnázium
II.A 7451 J – športové gymnázium
II.C 7451 J – športové gymnázium
III.A 7902 J 77 – gymnázium, šport
IV.A 7902 J 77 – gymnázium, šport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM

Všeobecné ciele úplného stredného všeobecného vzdelávania

Všeobecné ciele vzdelávania predstavujú rámec pre konkretizované predmetové ciele a ciele prierezových tém, ktoré sa majú vzdelávaním naplniť.

V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania je potrebné najmä:

 • poskytnúť žiakom všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a vyváženého výberu informácií a poznatkov z vedeckého a kultúrneho dedičstva;
 • prehĺbiť u žiakov abstraktné a logické myslenie s dôrazom na pochopenie kauzálnych, funkčných a vývinových vzťahov medzi javmi a procesmi;
 • naučiť žiakov samostatne riešiť problémy, úlohy, realizovať skúmanie a vyvodzovať logické závery;
 • viesť žiakov ku kritickému mysleniu s uplatnením mnohostranného pohľadu pri riešení úloh;
 • naučiť žiakov zaraďovať získané informácie/poznatky do zmysluplného kontextu životnej praxe;
 • poskytnúť žiakom možnosti pre optimálny výber ďalšieho vzdelávania/pracovného zaradenia podľa ich schopností a záujmov a tiež potrieb spoločnosti;
 • prehĺbiť u žiakov sociálne kompetencie, osobitne schopnosť kultivovane komunikovať, racionálne argumentovať a efektívne spolupracovať v rôznych skupinách;
 • posilniť u žiakov prístup rešpektujúci ľudské práva a zodpovednú účasť v demokratickej spoločnosti;
 • nasmerovať žiakov na uprednostňovanie životného štýlu, ktorý rešpektuje zdravie, duševnú rovnováhu a pohodu;
 • motivovať žiakov k tomu, aby sa zaujímali o svet a ľudí okolo seba, aby boli aktívni pri ochrane ľudských a kultúrnych hodnôt, životného prostredia a života na Zemi.
 • viesť žiakov k tomu, aby si uvedomili globálnu previazanosť udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej i svetovej úrovni.

Profil absolventa strednej športovej školy – športového gymnázia

Profil absolventa úplného stredného všeobecného vzdelávania sa odvíja od kompetencií vychádzajúcich zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov prierezových tém, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a sebavzdelávania na tomto stupni.

Absolvent:

 • má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardami;
 • efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a vo dvoch cudzích jazykoch;
 • má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže využiť v praktickom živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení;
 • ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné technológie;
 • vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií;
 • uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu;
 • akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti;
 • je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte;
 • uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti;
 • zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie na Zemi.