Typy štúdia


V Súkromnej strednej športovej škole v Prešove poskytujeme dva typy štúdia:

Osemročné štúdium v študijnom odbore gymnázium – šport (od 1. 9. 2019 neotvárame)

 • nižšie sekundárne vzdelanie – tvoria ročníky príma, sekunda, tercia, kvarta. Ročník príma pre žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2019/2020 neotvárame.
 • vyššie sekundárne vzdelanie – tvoria ročníky kvinta, sexta, septima, oktáva.

Štvorročné štúdium

 • vyššie sekundárne vzdelanie – I. až IV. ročník. Do prvého ročníka možno prijať žiakov po ukončení 9. ročníka ZŠ.

V Súkromnej strednej športovej škole v Prešove otvárame od 1. 9. 2019 v školskom roku 2019/2020 študijné odbory:

Gymnázium – šport                              7902 J 77 (od 1. 9. 2019 neotvárame)

Športové gymnázium                           7451 J

Športový manažment                           7471 M

 

GYMNÁZIUM – ŠPORT  

Od 1. 9. 2015 je v platnosti nový inovovaný ŠkVP vychádzajúci zo ŠVP pre gymnázia.

Tento  študijný odbor je od 1. 9. 2019 nahradený novým študijným odborom „športové gymnázium“.

Obidva odbory sú takmer totožné.

Študijné odbory a zameranie tried gymnázia v školskom roku 2018/2019

Štúdium

Trieda

Študijný odbor, zameranie

Osemročné

Príma 7902 J 77 – gymnázium, šport
Sekunda 7902 J 77 – gymnázium, šport
Tercia 7902 J 77 – gymnázium, šport
Kvarta 7902 J 77 – gymnázium, šport
Kvinta 7902 J 77 – gymnázium, šport
Sexta 7902 J 77 – gymnázium, šport
Septima 7902 J 77 – gymnázium, šport
Oktáva 7902 J 77 – gymnázium, šport

Štvorročné

I.A 7902 J 77 – gymnázium, šport
II.A 7902 J 77 – gymnázium, šport
III.A 7902 J 77 – gymnázium, šport
IV.A 7902 J 77 – gymnázium, šport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM

Všeobecné ciele úplného stredného všeobecného vzdelávania

Všeobecné ciele vzdelávania predstavujú rámec pre konkretizované predmetové ciele a ciele prierezových tém, ktoré sa majú vzdelávaním naplniť.

V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania je potrebné najmä:

 • poskytnúť žiakom všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a vyváženého výberu informácií a poznatkov z vedeckého a kultúrneho dedičstva;
 • prehĺbiť u žiakov abstraktné a logické myslenie s dôrazom na pochopenie kauzálnych, funkčných a vývinových vzťahov medzi javmi a procesmi;
 • naučiť žiakov samostatne riešiť problémy, úlohy, realizovať skúmanie a vyvodzovať logické závery;
 • viesť žiakov ku kritickému mysleniu s uplatnením mnohostranného pohľadu pri riešení úloh;
 • naučiť žiakov zaraďovať získané informácie/poznatky do zmysluplného kontextu životnej praxe;
 • poskytnúť žiakom možnosti pre optimálny výber ďalšieho vzdelávania/pracovného zaradenia podľa ich schopností a záujmov a tiež potrieb spoločnosti;
 • prehĺbiť u žiakov sociálne kompetencie, osobitne schopnosť kultivovane komunikovať, racionálne argumentovať a efektívne spolupracovať v rôznych skupinách;
 • posilniť u žiakov prístup rešpektujúci ľudské práva a zodpovednú účasť v demokratickej spoločnosti;
 • nasmerovať žiakov na uprednostňovanie životného štýlu, ktorý rešpektuje zdravie, duševnú rovnováhu a pohodu;
 • motivovať žiakov k tomu, aby sa zaujímali o svet a ľudí okolo seba, aby boli aktívni pri ochrane ľudských a kultúrnych hodnôt, životného prostredia a života na Zemi.
 • viesť žiakov k tomu, aby si uvedomili globálnu previazanosť udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej i svetovej úrovni.

Profil absolventa strednej športovej školy – športového gymnázia

Profil absolventa úplného stredného všeobecného vzdelávania sa odvíja od kompetencií vychádzajúcich zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov prierezových tém, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a sebavzdelávania na tomto stupni.

Absolvent:

 • má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardami;
 • efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a vo dvoch cudzích jazykoch;
 • má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže využiť v praktickom živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení;
 • ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné technológie;
 • vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií;
 • uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu;
 • akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti;
 • je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte;
 • uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti;
 • zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie na Zemi.

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR ŠPORTOVÝ MANAŽMENT

Profil absolventa – všeobecná charakteristika

Profil absolventa úplného stredného odborného vzdelávania v strednej športovej škole sa odvíja od kompetencií vychádzajúcich z cieľov výchovy a vzdelávania a napĺňaných vzdelávacími štandardmi, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a sebavzdelávania na tomto stupni. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr.

Absolvent strednej športovej školy je pripravený plniť požiadavky vrcholovej športovej prípravy. Dosahuje športovú výkonnosť požadovanú pre zaradenie športových reprezentačných výberov SR, domácich a zahraničných ligových súťaží (kolektívne športy), umiestňovať sa na popredných miestach v národných a medzinárodných súťažiach (individuálne športy).

Absolvent strednej športovej školy je schopný v súlade s odporúčaniami duálnej kariéry športovca rozvíjať svoju športovú kariéru a uplatniť sa vo svojich povolaniach.

Absolvent:

 • má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných, spoločenských vied, športu a príslušného odboru vymedzené vzdelávacími štandardami, ktoré dokáže využiť v praktickom živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení;
 • efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a v cudzom jazyku;
 • ovláda a využíva súčasné informačno-komunikačné technológie;
 • vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií;
 • uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu;
 • akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti;
 • je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte;
 • uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti;
 • zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie na Zemi.

Absolvent úplného stredného odborného vzdelávania v strednej športovej škole nachádza uplatnenie primárne v oblasti športu a v ďalších oblastiach podľa profilácie.

Absolvent odboru športový manažment je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže riadiť a koordinovať základné činnosti v oblasti športu, navrhovať a realizovať praktické riešenia pre športové zväzy a iné športové organizácie. Absolvent získa počas štúdia schopnosti potrebné pre oblasť športového marketingu, manažmentu, základov ekonomiky a základov podnikania v športe. Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú predpokladom pre činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie. Rozsah znalostí v oblasti zdravého životného štýlu a výživy umožní absolventovi pripravovať a analyzovať stravovací režim športovcov. Absolvent tohto odboru je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa.

Má možnosť pracovať v nižšom manažmente športových klubov, telovýchovných jednôt, športových zväzov, regeneračných centier, fitnes centier a iných organizácií v oblasti športu alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.