Voliteľné predmety


Ponuka voliteľných predmetov

Školský rok 2019/2020

 

4-hodinové voliteľné predmety, z ktorých si žiaci maturitných ročníkov vyberajú 3:

  • FYZ (fyzika)
  • CHE (chémia)
  • BIO (biológia)
  • DEJ (dejepis)
  • GEG (geografia)
  • OBN (občianska náuka)
  • MAT (matematika)

Ďalšie voliteľné predmety:

NBV (náboženská výchova katolícka)

– predmet sa vyučuje ako povinne voliteľný v nižších ročníkoch  osemročného štúdia v uvedenom rozsahu: trieda – sekunda – kvarta (1 hodina týždenne). V 5. – 6. ročníku osemročného štúdia a 1. – 2. ročníku štvorročného štúdia sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet v rozsahu 1 hodina týždenne. Výučba je zabezpečená externým kvalifikovaným pedagógom respektíve kaplánom s vysokoškolským vzdelaním.

ETV (etická výchova)

– sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet v nižších ročníkoch  osemročného štúdia v uvedenom rozsahu: trieda sekunda – kvarta (1 hodina týždenne). V 5. – 6. ročníku osemročného štúdia a 1. – 2. ročníku štvorročného štúdia sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet v rozsahu 1 hodina týždenne. Výučba je zabezpečená učiteľmi s požadovanou aprobáciou prípadne učiteľmi s inou aprobáciou.

ZŠP (základy športovej prípravy)

– predmet sa vyučuje ako voliteľný predmet 4 hodiny týždenne v 8. ročníku osemročného štúdia a 4. ročníku štvorročného štúdia. Predmet vyučujú tréneri s vysokoškolským vzdelaním a učitelia s telovýchovným zameraním. Žiak môže z predmetu vykonať  maturitnú skúšku a získať tak certifikát trénera II. triedy v danom druhu športu.

KAJ (konverzácia v anglickom jazyku)

– predmet si žiaci volia v 8. ročníku osemročného štúdia a 4. ročníku štvorročného štúdia. Predmet vyučujú vyučujúci s danou aprobáciou, v rozsahu 2 hodiny týždenne. Je prípravou pre jazykové vybavenie  športovca, študenta, zamestnanca a zároveň je neodmysliteľnou prípravou na maturitnú skúšku EČ, PFIČ a ÚFIČ.

KNJ (konverzácia v nemeckom jazyku)

KRJ (konverzácia v ruskom jazyku)

Reálie anglicky hovoriacich krajín

Reálie nemecky hovoriacich krajín

 

SEMINÁRE  A  CVIČENIA  Z  VYUČOVACÍCH  PREDMETOV:

ESI – seminár zo slovenského jazyka a literatúry

SEB – seminár z biológie

SED – seminár z dejepisu

SEG – seminár z geografie

SON – seminár z náuky o spoločnosti

CVM – cvičenia z matematiky

CVF – cvičenia z fyziky

CVC – cvičenia z chémie

CVB – cvičenia z biológie

Žiaci si semináre a cvičenia volia v 8. ročníku osemročného štúdia a vo 4. ročníku štvorročného štúdia. Žiaci si volia vždy 2 semináre alebo cvičenia, ktoré vyučujú učitelia príslušných predmetov a vyučujú sa 2 hodiny týždenne.

V školskom roku 2019/2020 sa nevyučuje v rámci voliteľných predmetov predmet KNJ, KRJ, Reálie anglicky hovoriacich krajín a Reálie nemecky hovoriacich krajín pre malý záujem zo strany žiakov.

Žiaci si v rámci vyššie uvedených predmetov doplnia, prehĺbia a zopakujú učivo k maturitným skúškam.