Žiacka školská rada


Žiacka školská rada (ŽŠR) je pomocným samosprávnym orgánom školy. Motivuje žiakov na riešenie spoločných problémov, predkladanie a obhajovanie ich návrhov, a tým zainteresovanosti na riadení života školy. Nezanedbateľný je pedagogický aspekt žiackej samosprávy – učí žiakov samostatne myslieť a konať, formovať a prejavovať vlastné názory, argumentovať a obhajovať ich v komunikácií s rovesníkmi i dospelými. Koordinátorkou ŽŠR je Mgr. Barbara Bačinská. Študentskú radu tvoria zástupcovia z každej triedy.

Hlavnou úlohou ŽŠR je:

  • zvyšovať hrdosť žiakov a študentov k škole
  • riadiť a koordinovať využívanie voľného času
  • rozvíjať samostatnosť pri organizovaní podujatí
  • dbať o vysokú organizačnú a estetickú úroveň školských a mimoškolských akcií
  • zapojiť žiakov do školských a mimoškolských prác