Nariadenie riaditeľa – kontrola zošitov


Nariadenie riaditeľa Súkromného športového gymnázia ELBA

Riaditeľ školy nariaďuje: vykonať pravidelnú periodickú kontrolu zošitov žiakov školy.

Akcia:  opatrenie z Plánu kontroly VVP riaditeľa školy.

Cieľ: zistiť aktuálny stav, porovnať tento stav s kritériami učiteľov a vedenia školy, zlepšiť kvalitu prípravy žiakov na výučbu, upevniť systematickosť prípravy.

Dátum: v dňoch  4. – 6. apríla 2018 počas výučby.

Účastníci: pedagogickí zamestnanci školy a všetci žiaci školy.

Hodnotenie: známkou 1 – 5.

Zhodnotenie: vedúci jednotlivých predmetov do 10. 4. 2018, vedúci PK do 13. 4. 2018.

Výstup: štatisticky zhodnotiť úroveň písomných príprav a domácich úloh, slovné porovnanie.

Riešenie: návrhy riešení – nápravy.

Vyučujúci budú hodnotiť: celkový vzhľad zošita, kompletnosť poznámok – ich formu a ich osnovu. Skontrolujú domáce úlohy – ich počet, vypracovanie. Určia 1 celkovú známku zo zošita.

Vyučujúci zadajú žiakom vo všetkých predmetoch písomné domáce úlohy počas Veľkonočných prázdnin v ľubovoľnom rozsahu.

Poznámka: triedni učitelia na triednických hodinách oznámia termín konania kontroly žiakom svojej triedy. Pôjde o vopred ohlásenú kontrou, takže všetci žiaci musia mať zošit v poriadku, mať domáce úlohy a predložia ho na hodnotenie – kto nebude mať, zošit bude hodnotený známkou nedostatočný. Výsledkom kontroly bude známka s váhou 20 %. Nariadenie bude zverejnené na nástenke školy, na webovej stránke školy a na nástenkách v každej triede.

V Prešove 23. 3. 2018

PaedDr. Miroslav Nagy

riaditeľ školy