Základné informácie


O našej škole

Súkromná stredná športová škola ELBA začala písať svoju históriu 1. septembra 2006. Zriaďovateľom školy je Ing. Emil Blicha – ELBA. Škola poskytuje úplné stredné vzdelanie v študijnom odbore 7902 J 77 gymnázium – šport v osemročnej a štvorročnej forme a v študijnom odbore 7451 J športové gymnázium. Úspešným absolvovaním posledného ročníka štvorročného alebo osemročného štúdia žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie ISCED 3A. Vzdelávanie sa ukončuje maturitnou skúškou, dokladom o získanom stupni vzdelávania je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Od 1. januára 2019 došlo k transformácii Súkromného športového gymnázia ELBA na Súkromnú strednú športovú školu ELBA. Nový kód školy je 671236. Je potrebné mať aktualizované číselníky.

Poslaním školy je pripraviť študentov vo všeobecno-vzdelávacej oblasti prostredníctvom humanitných a prírodovedných predmetov na vysokoškolské štúdium. Rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy pripravujeme absolventov aj pre súčasný športovo spoločenský trh práce, kde sa uplatnia ako aktívni športovci, neskôr ako tréneri alebo športoví funkcionári.

Zameranie školy

Súkromná stredná športová škola – ELBA Prešov je plnohodnotná stredná škola, ktorá je zaradená v sieti stredných škôl rozhodnutím Ministerstva školstva SR zo dňa 25. 10. 2004. Na základe zákona č. 506/2001 o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení ako neštátna škola postavená na úroveň štátnych a cirkevných škôl so zákonným nárokom jej financovania. Svoju činnosť začala 01. 09. 2006.

Úspešné uplatnenie našich absolventov v ďalšom pôsobení vo vysokoškolskom štúdiu alebo v reálnej odbornej praxi je alfou a omegou snaženia sa zriaďovateľa, manažmentu a pedagógov školy.

Krédo školy: „Humánny prístup a kvalita flexibilného vzdelávania je základom úspešného uplatnenia absolventov“

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na pokračovanie vo vzdelávaní na vysokej škole, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.

Na dosiahnutie vytýčených cieľov v oblasti výchovy a vzdelávania sa postupne realizuje premena tradičnej školy na modernú, ktorá sa uskutočňuje:

  1. v oblasti pedagogickej a metodickej:
   • zavádzaním inovatívnych metód vyučovania za pomoci moderných učebných materiálov, pomôcok a informačných a komunikačných technológií,
   • zavádzaním nových foriem výučby do vzdelávacieho procesu – projektové a programové vyučovanie,
   • zapájaním sa do medzinárodných projektov, ktoré podporujú aktívny prístup k získavaniu kľúčových kompetencií, hlavne čo sa týka používania cudzích jazykov a informačno-komunikačných technológií a tým zvyšujú šance na úspešné uplatnenie sa nielen na trhu práce na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách EÚ,
   • posilnením úlohy a motivácie učiteľa,
   • ďalším vzdelávaním pedagogických pracovníkov,
  2. v riadiacej a materiálno-technickej oblasti:
   • ďalším vzdelávaním riadiacich a nepedagogických pracovníkov, zavádzaním systému kontroly riadenia,
   • uplatňovaním princípov TUR (trvalo-udržateľného rozvoja) – znižovanie spotreby vody, energií a plynu rekonštrukciou budovy školy, separácia odpadov, úprava okolia školy,
   • zlepšovaním prostredia v triedach, spoločných priestoroch a okolí školy,
   • dobudovaním multifunkčného ihriska a ďalších priestorov pre potreby výučby športovej prípravy.

Škola má ambície byť otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

Ciele

 • poskytnúť žiakom všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a vyváženého výberu informácií a poznatkov z vedeckého a kultúrneho života,
 • viesť žiakov ku kritickému mysleniu s uplatňovaním mnohostranného pohľadu pri riešení úloh,
 • naučiť žiakov zaraďovať získané informácie / poznatky do zmysluplného kontextu životnej praxe,
 • poskytnúť žiakom možnosti pre optimálny výber ďalšieho vzdelávania / pracovného zaradenia podľa ich schopností a záujmov a tiež spoločnosti,
 • zvyšovať fyzickú zdatnosť žiakov, optimálne rozvíjať koordinačné schopnosti, silu, rýchlosť a vytrvalosť, ako aj vôľu dosahovať čo najlepšie výkony,
 • zvyšovať teoretickú odbornosť žiakov absolvovaním školení rozhodcov, inštruktorov, cvičiteľov vo vybraných športoch podľa individuálneho záujmu,
 • prehĺbiť u žiakov sociálne kompetencie, osobitne schopnosť kultivovane komunikovať, racionálne argumentovať a efektívne spolupracovať v rôznych skupinách,
 • posilniť u žiakov prístup rešpektujúci ľudské práva a zodpovednú účasť v demokratickej spoločnosti,
 • osvojiť si myšlienku kalokagatie, t.j. udržiavať v jednote telo i ducha.

Profil absolventa

Absolvent školy po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava úplné stredné vzdelanie. Je pripravený uchádzať sa o vysokoškolské štúdium. Absolvent je atraktívny pre súčasný športovo spoločenský trh práce, kde sa uplatní najprv ako aktívny športovec, potom ako tréner a neskôr ako funkcionár.

Absolvent školy má vedomosti, schopnosti, zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu a iné spôsobilosti na predvedenie a vykonávanie funkcií podľa daných štandardov v práci, pri štúdiu, v osobnom a odbornom rozvoji jednotlivca a pri jeho aktívnom zapojení sa do spoločnosti, v budúcom uplatnení sa v pracovnom a mimopracovnom živote a pre jeho ďalšie vzdelávanie.