Vybavenie školy


Materiálno-technické a priestorové podmienky školy

 

Vyučovanie prebieha v 12 učebniach, z ktorých väčšina je vybavená dataprojektorom a bielou tabuľou, v dvoch učebniach sú interaktívne tabule, z toho v jednej sú k dispozícii aj tablety, ktoré škola získala z národných projektov. V škole sú dve počítačové učebne.

Nakoľko v škole sa vyučuje predmet športová príprava 10 hodín v každom ročníku, škola má zvýšené nároky na športové priestory. V škole sú 2 telocvične, posilňovňa a dve vonkajšie ihriská. Vyučovanie športovej prípravy vo futbale prebieha na umelých a trávnatých ihriskách futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov, vyučovanie kondičného posilňovania v posilňovni EL Park. Raz v týždni majú žiaci regeneráciu na bazéne ZŠ Májové námestie.

Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia využívajú zborovňu a kabinety. Učitelia majú k dispozícii notebooky.

Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod.

Hygienické zariadenia sú na každom poschodí, telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy.

V škole funguje školská knižnica, ktorá okrem výpožičnej činnosti pravidelne pripravuje pre žiakov rôzne programy (LIVE čítanie, tvorivé dielne, Deň čítankových postáv a pod.) a touto formou podporuje rozvoj komunikačných schopností, čítania s porozumením a schopnosti prezentovať výsledky svojej práce, ktoré patria v dnešnej dobe medzi kľúčové kompetencie.

Škola má vlastnú jedáleň, ktorá je v prípade potreby využívaná ako spoločenská miestnosť.