Usmernenie


Ako postupovať pri nástupe do školy

Zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak po každom prerušení dochádzky na vyučovacom procese, ktoré trvá 3 dni vrátane víkendu, je povinný predložiť písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Rozhodnutím ministra školstva číslo: 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020 s účinnosťou od 1. 9. 2020 došlo k zmene lehoty podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. nasledovne: “Neprítomnosť maloletého dieťaťa, alebo žiaka, ktorá trvá najviac (pôvodne 3) 5 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, alebo zástupca zariadenia vo výnimočných a osobitne odôvodených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa, alebo žiaka, alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa, alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako (pôvodne 3) 5 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca, alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu, alebo plnoletého žiaka je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadený lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok dieťa, plnoletý žiak školu NENAVŠTEVUJE!