Výsledky talentových skúšok


Výsledky prijímacieho konania 01 – Talentová skúška 19. 05. 2020

Výsledky prijímacieho konania 02 – Talentová skúška 20. 05. 2020

Výsledky prijímacieho konania 03 – Talentová skúška 21. 05. 2020

Výsledky prijímacieho konania Štrba – Talentová skúška 22. 05. 2020

 

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 28. mája 2020 od 8.00 do 16.00 hod. v budove školy (Súkromná stredná športová škola ELBA, Smetanova 2, Prešov) a dňa 29. mája 2020 od 9.00 do 12.00 hod. (Elokované pracovisko SSŠŠ ELBA Štrba)

Je potrebné priniesť zápisný lístok a záväznú prihlášku na štúdium, ktorá bude zaslaná s rozhodnutím o prijatí na štúdium.

 


 

Oznámenia

 

Na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného ministrom školstva Mgr. Branislavom Gröhlingom, riaditeľ školy

u r č u j e

tieto skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného predmetu.

1. Anglický jazyk a Konverzácia v cudzom jazyku.

2. Slovenský jazyk a Seminár zo slovenského jazyka.

3. Geografia a Geografia pre maturantov.

4. Dejepis a Dejepis pre maturantov.

5. Biológia a Biológia pre maturantov.

6. Matematika, Matematika pre maturantov a Cvičenia z matematiky.

7. Občianska náuka, Občianska náuka pre maturantov a Seminár z občianskej náuky.

8. Základy športovej prípravy.

 


 

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 vydaného dňa 20. apríla 2020 ministrom školstva Mgr. Branislavom Gröhlingom, riaditeľ školy

o z n a m u j e

n e k l a s i f i k o v a n i e   týchto vyučovacích predmetov:

1. Športová príprava.

2. Telesná a športová výchova.

3. Hudobná výchova.

4. Etická výchova.

5. Náboženská výchova.

 

Všetky ostatné vyučovacie predmety budú v školskom roku 2019/2020 klasifikované známkou.

 


 

Riaditeľ školy rozhodol o zrušení Individuálnych učebných plánov pre všetkých žiakov, ktorí požiadali o zrušenie k 8. 4. 2020.

 

Žiaci môžu prísť do školy, ak niečo potrebujú, individuálne, nie v skupinách, každý pracovný deň v čase od 8.00 do 12.00 hod.

 

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020