Príhovor riaditeľa


Zmeny v legislatíve

Športová škola

Nová legislatívna úprava, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2019, umožňuje zriaďovať športové triedy len na športovej škole, kde sa všetky triedy zriaďujú ako športové. Po novom teda už športové triedy na inej strednej škole nenájdete. Z uvedeného dôvodu došlo od začiatku roka 2019 k transformácii Súkromného športového gymnázia ELBA na Súkromnú strednú športovú školu ELBA. Novinkou sú aj vzdelávacie programy, ktoré budú zamerané nielen na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole, ale aj pre výkon povolania a odborných činností v športe.

 

Novela školského zákona platná od 1. 9. 2018

Sústava škôl

§ 27

(1) Školy zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona prostredníctvom vzdelávacích programov odborov vzdelávania poskytujúcich na seba nadväzujúce stupne vzdelania, tvoria sústavu škôl.

(2) Sústavu škôl tvoria tieto druhy škôl:

a) gymnázium

b) stredná odborná škola

c) stredná športová škola

 

Stredné školy

§ 32

Stredné školy sú

a) gymnázium

b) stredná odborná škola

c) stredná športová škola

d) konzervatórium

 

 § 42a Stredná športová škola

 1. Stredná športová škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov so športovým nadaním vo vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania.
 2. Vzdelávacie programy strednej športovej školy sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole a pre výkon povolaní a odborných činností v športe. Odborné vzdelávanie a príprava v strednej športovej škole rozvíjajú vedomosti, zručnosti a schopnosti žiaka so športovým nadaním získané v predchádzajúcom vzdelávaní a poskytujú vedomosti, zručnosti a schopnosti nevyhnutné pre výkon povolania a odborných činností v športe.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania v strednej športovej škole je športová príprava organizovaná podľa športových odvetví.
 4. Stredná športová škola zabezpečuje športovú prípravu najmenej v piatich športových odvetviach, z toho aspoň jedno je kolektívny šport.

 

Ukončovanie výchovy a vzdelávania na stredných školách

a) stredné odborné vzdelanie – záverečná skúška

b) úplné stredné všeobecné vzdelanie – maturitná skúška

c) úplné stredné odborné vzdelanie – maturitná skúška

 

Odbory vzdelávania

nová skupina odborov určená pre stredné športové školy

 • J športové gymnázium
 • M športový manažment – predpoklad zmeny názvu

návrh na experimentálne overovanie

 • M administrátor digitálnych služieb
 • M databázový administrátor v športe

 

Koncepcia strednej športovej školy

 • príprava žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole a pre výkon povolaní a odborných činností v športe
 • odborné vzdelávanie a príprava

 

Stredná športová škola poskytuje

a) stredné odborné vzdelanie

b) úplné stredné všeobecné vzdelanie

alebo

c) úplné stredné odborné vzdelanie

 

Rámcové učebné plány

Všeobecné vzdelávanie

 • všeobecnovzdelávacie predmety

Odborné vzdelávanie

 • teoretické predmety
 • odborná prax
 • športová príprava
 • základy športovej prípravy