PK prírodovedných predmetov


Predmetová komisia prírodovedných predmetov


Ukážky vyučovacích hodín


Dávame do vienka korene a krídla

Nemecký básnik, dramatik, humanista, vedec, politik a veľký mysliteľ Johan Wolfgang Goethe raz povedal: „Deti musia od svojich rodičov dostať dve veci: korene a krídla!“ Korene predstavujú bezpečnú základňu, istotu, krídla znamenajú rozlet, neustály tvorivý nepokoj, hľadanie, túžbu po vedomostiach… Aj naša ELBA dáva svojim žiakom do vienka korene a krídla. Tak ako ostatné predmetové komisie, aj komisia prírodovedných predmetov vytvára široký priestor na tvorivý rozlet, hľadanie, skúmanie, objavovanie, experimentovanie žiakov. To, že sú naši žiaci úspešní nielen v športovej oblasti, potvrdzujú ich úspechy aj na prírodovednom poli.

Súťaže a iné aktivity

Žiaci sa radi zapájajú do rôznych matematických súťaží, napr. MAKS, Pytagoriáda, Matematický klokan, ktoré si z roka na rok získavajú väčší počet svojich prívržencov. Prostredníctvom spomínaných súťaží majú žiaci príležitosť všestranne sa rozvíjať, získavať zručnosti a návyky dôležité pre ďalšie štúdium, porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

Code WeekPravidelne v októbri sa naša škola zapája do celoeurópskej aktivity Týždeň programovania – @CodeWeekEU. Jej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Táto aktivita každý rok spojí žiakov a učiteľov z celej Európy, aby sa dozvedali viac o programovaní a algoritmickom myslení – zručnostiach, ako otvorená spolupráca, tvorivosť a riešenie problémov. Keď sa žiaci naučia programovať, pomôže im to pochopiť okolitý svet, ktorý sa rýchlo mení, rozšíriť si vedomosti o fungovaní technológií a rozvinúť si zručnosti a schopnosti, vďaka ktorým objavia nové nápady a inovácie. Získať certifikát je pre školu prestížna záležitosť.

Každoročne v októbri si pripomíname aj Svetový deň výživy. Škola si kladie za cieľ vychovať z detí dobrých športovcov a zároveň ich viesť k zdravému životnému štýlu, ku ktorému zdravá výživa neodmysliteľne patrí. Je veľmi dôležité, aby si už v mladom veku uvedomili, ktoré potraviny sú prospešné pre ich zdravie. Minulý rok mali všetky triedy za úlohu pripraviť zdravé jedlo z potraviny, ktorú si vopred vyžrebovali. Triedy sa zhostili svojej úlohy veľmi dobre a pred porotu prichádzali nielen chutné, ale aj zdravé a krásne pripravené jedlá. Súťažili sme v troch kategóriách – najkrajšie, najzdravšie a najchutnejšie jedlo.

Medzinárodné projekty

Naša predmetová komisia sa zapája aj do medzinárodných programov. Príkladom je napr. program eTwinning, v rámci ktorého nám bol udelený Národný certifikát kvality za realizáciu projektu „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie a vždy férovo“. eTwinning je program medzinárodného partnerstva škôl, ktorý podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania digitálnych technológií. Program je zameraný na vzájomnú komunikáciu a spoluprácu pri realizovaní projektu, na spoločné využívanie zdrojov prostredníctvom IKT zariadení. Projekt sme realizovali s českou partnerskou školou ‒ Masarykovým gymnáziom vo Vsetíne.

V novembri sa zapájame do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor, ktorá je medzi žiakmi veľmi populárna. Žiaci radi riešia náročné úlohy, ktoré sú pre nich výzvou. Cibria si nimi svoje logické, kreatívne a kritické myslenie. Dosahujú v súťaži veľmi pekné výsledky a potvrdzujú, že ELBÁCI vynikajú nielen v športe, ale aj v iných oblastiach.

Environmentálne aktivity

Tradične na škole oslavujeme aj Svetový deň vody, kedy sa žiaci majú možnosť dozvedieť zaujímavé informácie o vode prostredníctvom žiackych projektov. Cieľom svetového dňa vody na našej škole je hlavne podporiť u detí pozitívny vzťah k vode ako najlepšiemu nápoju pre každodenný život a vytvoriť u žiakov správny pitný režim, ktorý je nesmierne dôležitý pre ľudské zdravie.

Našim žiakom nie je cudzia ani dobrovoľnícka environmentálna činnosť, ku ktorej patrí vysádzanie stromčekov alebo odstraňovanie odpadkov z prírody. Z týchto aktivít spomenieme napr. brigádovanie v okolí historickej budovy Skladu soli v Solivare. V rámci jarných dobrovoľných výpomocných prác upratovali vonkajší areál spomínanej vzácnej historickej budovy. Z trávnatej plochy odstraňovali kamene a odpadky. Po ukončení brigády nasledovala obhliadka objektu. Žiaci sa oboznámili s ťažbou, varením a uskladňovaním soli, ktorá od 17. storočia patrila medzi najvýznamnejšie hospodárske činnosti v našom meste. Domov odchádzali s dobrým pocitom, že pomohli skrášliť areál kultúrnej pamiatky a dozvedeli sa aj mnoho zaujímavostí, týkajúcich sa najväčšieho pokladu, ktorým je nepochybne soľ, naše biele zlato.

K tradičným májovým podujatiam našej predmetovej komisie patrí výstava byliniek a liečivých rastlín, ktoré majú blahodarný vplyv na zdravie človeka. Všetky účinky a použitie týchto rastlín býva sprístupnené v písomnej podobe a tvorí neoddeliteľnú súčasť výstavy. Poznanie a využívanie týchto rastlín obohacuje život a pomáha zachovať a udržať si pevné zdravie.

5. júna si každoročne pripomíname Svetový deň životného prostredia a upriamujeme pozornosť na globálne problémy spojené so životným prostredím a spôsobmi ich riešenia. Žiaci si obvykle pozrú dokumentárny film z produkcie National Geografic a predvedú svoje vedomosti v kvíze na danú tému.

Výstavy

Veľmi zaujímavé sú pre žiakov interaktívne výstavy. Patrila medzi ne napr. výstava Leonardium, ktorá bola venovaná renesančnému umelcovi Leonardovi Da Vinci, jeho životu, dielu, no najmä jeho vynálezom. Žiaci mali možnosť vidieť ukážky jeho písma, ktoré písal zrkadlovo, dokonca si to mohli aj vyskúšať. Manipulovali s modelmi jeho vynálezov, dozvedeli sa, ako inšpirovala Leonarda príroda. Mali možnosť postaviť jeho prenosný most, digitálne upravovať obraz Mony Lisy, obkresliť cez svetelný stôl umelcove kresby, dokonca si mohli vyskúšať aj jeho plášť a pokrývku hlavy. Na modeloch mužského a ženského tela si poskladali jednotlivé orgány a odmerali si aj svoje rozpätie rúk pri modeli Vitrúvia. Výstava sa im veľmi páčila, dozvedeli sa mnoho zaujímavých poznatkov.

Exkurzie I.

V priebehu školského roka realizujú žiaci jednotlivých ročníkov viaceré exkurzie do zaujímavých miest. Patrí medzi ne napr. Slovenské technické múzeum na Solivare. Od sprievodkyne sa dozvedia nielen odborné informácie o ťažbe soli, ale aj rôzne zaujímavosti týkajúce sa života baníkov. Prekvapení sú z veľkých drevených nádrží, na stavbu ktorých nebol použitý ani jeden klinec.

Prváci vždy v jeseni navštívia technické centrum a kreatívnu fabriku Steel Park v Košiciach. Zážitkovou formou poznávajú veľa zaujímavých vecí a javov z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárenstva a ďalších odvetví. Exkurzia sa začína na najvyššom poschodí, kde sa žiaci môžu zahrať s vedeckými hračkami, hlavolamami či rôznymi inými rébusmi. Všetkým návštevníkom sú k dispozícii sprievodcovia, na ktorých sa môžu obrátiť so zvedavými otázkami, a ktorí poradia alebo predvedú, ako ovládať technické prístroje a zariadenia.

V krátkom filme vidia vysokú pec, ktorá predstavuje základné zariadenie v hutníckom priemysle. Jej účelom je premena – oddelenie železa z vyťaženej horniny. Vidia tiež zlisovanú karosériu automobilu, ktorá je jedným z druhov oceľového šrotu používaného pri výrobe ocele. Zaujímavý je pre nich aj lis na plechovky, kde s využitím vlastnej sily môžu zmenšiť objem prázdnej plechovky na minimum a prispieť tak k zníženiu zaťaženia životného prostredia. Na vlastné oči takisto vidia, čo je magnetická levitácia, ktorá sa využíva napr. v doprave ako najmodernejší a najrýchlejší druh koľajovej dopravy s najdrahšou traťou, ale s najlacnejšou prevádzkou.

Najnavštevovanejším stanovišťom býva geologický vrták, ktorým sa žiaci virtuálne prevŕtajú do stredu zeme. Zahrajú sa na zememeračov v interaktívnom pieskovisku, vyskúšajú si ovládanie elektromagnetického žeriavu. Okrem toho je zaujímavá magnetická lezecká lávka. Touto šikmou plošinou sa môžu prechádzať v magnetických topánkach. Vertikálnym šplhadlom sa dá dostať na prvé poschodie len pomocou vlastnej sily a fyziky. Poznatky, ktoré žiaci na exkurzii získajú, využívajú neskôr na hodinách fyziky, chémie a matematiky.

Exkurzie II.

Veľmi obľúbenou býva exkurzia do botanickej záhrady v Košiciach. Počas nej sa žiaci o.i. prejdú náučným chodníkom v exteriérovej časti a oboznámia sa s umelým ekosystémom, ktorý poskytuje Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach. Navštívia tiež priestory, kde sa uskutočňuje výučba študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Okrem množstva učební, laboratórií môžu tu obdivovať aj krásu jesenných plodov. Tešíme sa, že žiaci aj takýmto spôsobom spoznávajú prírodu a budujú si k nej pozitívny vzťah.

V rámci exkurzií žiaci smerujú navštíviť aj Centrum environmentálnej výchovy, ktoré sa nachádza v areáli spaľovne odpadu pri obci Kokšov-Bakša. Zastrešuje ho akciová spoločnosť KOSIT. Keďže sa odpady stávajú z roka na rok väčším problémom, je potrebné, aby každý jednotlivec či organizácia vedeli, ako môžu prispieť k jeho minimalizácii. V priebehu interaktívnej prezentácie sa žiaci zábavnou formou dozvedajú o triedení odpadov, recyklácii, o zberných dvoroch a o fungovaní spaľovne, ktorú majú možnosť si aj osobne prehliadnuť. V dnešnej dobe je otázka odpadov veľmi aktuálna, nakoľko odpady predstavujú jeden z hlavných environmentálnych problémov. Je na každom z nás, aby sme svojou troškou prispeli k ochrane životného prostredia a zachovali ho čisté aj pre budúce generácie.

Žiaci v rámci exkurzií navštívia aj zaujímavé miesta v zahraničí. Spomenieme napr. najstaršiu soľnú baňu na svete, nachádzajúcu sa vo Wieliczke alebo Tropikárium a Oceanárium v Budapešti.

Zaujímavé besedy, exkurzie so zameraním na rozvíjanie finančnej gramotnosti, cvičenie na ochranu života a zdravia, odborná exkurzia do planetária, do kaštieľa Betliar a jaskyne Domica, objavovanie zákutí Slovenských opálových baní v Červenici a ďalšie pozoruhodné aktivity sú veľmi prínosné a majú pozitívny ohlas. Žiaci získavajú veľa nových poznatkov a nezabudnuteľných zážitkov. Tieto zaujímavé aktivity pútajú z roka na rok čoraz viac záujemcov o štúdium na našej škole.