Naše méty a hodnoty


hodnotyHLAVNÝ CIEĽ ŠKOLY
(O čo nám všetkým ide, čo chceme dosiahnuť)

Hlavným cieľom Súkromnej strednej športovej školy ELBA je vychovať človeka:

  • múdreho (vzdelaného, tvorivého, inovatívneho) – s vysoko rozvinutou schopnosťou myslieť a učiť sa, aktívne a tvorivo riadiaceho svoju vlastnú budúcnosť, pripraveného úspešne sa uplatniť na rýchlo sa meniacom európskom trhu práce,
  • dobrého (čestného, morálneho, charakterného) – uznávajúceho a uplatňujúceho morálne hodnoty (všeľudské mravné hodnoty), ctiaceho si seba i iných, ctiaceho si život a svet okolo nás,
  • aktívneho (samostatného, pracovitého, iniciatívneho) – chápajúceho seba, iných, život okolo seba, zodpovedného za svoje vzdelávanie a konanie, samostatného v rozhodovaní i konaní,
  • šťastného (vyrovnaného, zdravého) – tešiaceho sa z drobných radostí nadobúdaných počas intenzívneho, plnohodnotného prežívania každého dňa.

Absolventi našej školy sú zodpovední, pracovití, vytrvalí, láskaví ľudia, ktorí robia to, čo je správne a dobré, v prospech celej spoločnosti.

HODNOTY (Náš hodnotový systém)

Sloboda

Len slobodný človek môže konať zodpovedne; sloboda jednotlivca končí tam, kde začína sloboda druhého.

Odvaha

Skúšať nové veci, nebáť sa pritom robiť aj chyby, pretože posilňujú a podnecujú − uvedomenie si chyby býva krokom vpred. Nie je hriech, ak sa človek o niečo nepokúsi a neuspeje. Hriech je to, ak sa o nič nepokúsi.

Vytrvalosť (doťahovať zámery do konca)

Ani jeden človek nie je taký nešikovný, aby nedospel k úspechu aspoň v jednej veci, ak je vytrvalý. Vytrvalosť ide ruka v ruke s dôverou a to predovšetkým s dôverou vo svoje vnútorné zdroje, tzn. sebadôverou.

Akceptácia

Otvorenosť, ochota prijať. Akceptovanie, že nič sa nedeje náhodou. Prevzatie zodpovednosti za svoje rozhodovanie, správanie, konanie…

hodnotyDisciplína

Dodržiavanie dohodnutých pravidiel je znakom vyspelej kultúry školy.

Asertívnosť

Prejavovanie pevných a otvorených stanovísk nenásilným, miernym spôsobom patrí ku znakom zdravej klímy školy.

Jedinečnosť (unikátnosť)

Každý človek je jedinečná bytosť schopná pozitívneho vývoja a môže byť v niečom lepší ako iní.

Úcta

Len človek, ktorý si váži iných, môže si vážiť sám seba.

Činorodosť (aktivita)

Vďaka iniciatíve, húževnatosti a pracovitosti môže každý žiak našej školy zažiť pocit úspechu. Úspech nie je určený len nadaným.

Trpezlivosť

Trpezlivo a vytrvalo kráčať za svojimi snami. Trpezlivo a starostlivo polievať myseľ túžbou a predstavami toho, čo chceme v živote dosiahnuť. Všetko má svoj čas a miesto. Tak ako semeno zasiate do zeme potrebuje čas, aby vzišlo, narástlo a dozrelo, tak aj naše zámery potrebujú priestor a čas, aby vzišli a dozreli. Tlak a urýchľovanie vedie k nespokojnosti a nespokojnosť k agresivite. Tá vedie k vnútornej nerovnováhe v hodnotách, postojoch, v cieľoch a zámeroch. To je prekážka, ktorá potom človeku bráni dosiahnuť vytúžené šťastie, pokojný a zmysluplný život.

Empatia

Empatický prístup učiteľa voči žiakovi, vciťovanie sa do jeho pocitov, spôsobu myslenia a postojov znižuje riziko nespravodlivých potrestaní, neobjektívneho hodnotenia, vytvorenia nesprávnej predstavy o žiakovi (napr. prostredníctvom vcítenia sa do momentálneho stavu žiaka, ktorý môže mať trému, byť z rôznych príčin rozrušený, nesústredený a pod.). Empatický učiteľ nepodriaďuje všetko len učebným plánom a nezužuje svoje nároky iba na disciplínu a konvenčné správanie žiakov. Vníma žiakov ako jedinečné osobnosti, chápe ich úsilie o samostatnosť a sebarealizáciu, ich skupinové vzťahy a pod.

Nadšenie

Pracovné oduševnenie, sústredený, hlboký záujem o prospešnú činnosť prináša sladké ovocie.

Kooperácia (súčinnosť)

Spolupráca ľudí vedie k dosiahnutiu spoločného cieľa.

Uvedomelosť

Uvedomelý človek je vedomý si svojho poslania, smeruje k istému cieľu. Na svojej ceste za dosiahnutím vytúženej méty využíva sebareflexiu.