Výňatok z Usmernenia MŠ SR č. 151/2002-71


U s m e r n e n i e
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo dňa 1. februára 2002 č. 151/2002-71
k starostlivosti o športovo-talentovanú mládež.

 

       Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 4 písm. d), f) a l), § 9 a § 10 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona. č 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov utvára podmienky na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, podporuje činnosť občianskych združení pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry a zabezpečuje starostlivosť o športovo-talentovanú mládež na základných a stredných školách podľa § 7 ods. 4), § 41a, § 41b, § 41c a § 64 c ods. 1) a 2) zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 216/2001 Z.z.

Na základe uvedeného Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydáva toto

 u s m e r n e n i e

k výberu a príprave športovo-talentovanej mládeže v mládeže v školách a občianskych združeniach pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry. Usmernenie upravuje spôsob činnosti a starostlivosti o športovo-talentovanú mládež v športových triedach a športových školách, v centrách talentovanej mládeže a vo zväzových centrách prípravy mládeže. Školské a mimoškolské útvary sú súčasťou systému vrcholového športu v Slovenskej republike.

Čl. 2
Športová škola

 1. Športová škola je stredná škola, ktorá poskytuje okrem vzdelania podľa druhu a typu školy možnosť športovo-talentovaným žiakom v rôznych druhoch športu začať alebo pokračovať v systematickej športovej príprave, ktorá je nevyhnutná pre ich výkonnostný rast vo zvolenom športovom odvetví. Športová príprava je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Športová škola má najmenej štyri a najviac osem ročníkov. V športovej škole sa vyučuje podľa učebného plánu a učebných osnov, ktoré vydáva ministerstvo školstva.
 2. Zriaďovanie a organizácia športovej školy.
  • športovú školu zaraďuje do siete škôl Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na návrh zriaďovateľa,
  • športová škola zabezpečuje športovú prípravu žiakov aj v čase mimo vyučovania podľa osobitných učebných plánov schválených riaditeľom školy,
  • na zabezpečenie koordinácie výchovno-vzdelávacej činnosti a športovej prípravy žiakov riaditeľ školy zriaďuje poradný orgán,
  • členmi poradného orgánu sú zástupca riaditeľa školy pre športovú prípravu, zástupca trénerov, zástupca rodičov a zástupca telovýchovného subjektu.
 3. Výchovno-vzdelávací proces a športová príprava
  • výchovno-vzdelávací proces v športových školách je realizovaný v rozsahu učebného plánu športových škôl,
  • riaditeľ športovej školy upraví organizáciu vyučovania s prihliadnutím na potreby športovej prípravy. Postupuje pri tom v súlade s učebnými plánmi, učebnými osnovami študijných odborov a vyučovacích predmetov a plánmi športovej prípravy,
  • športová príprava sa zabezpečuje formou športových tréningov, sústredení a účasťou na športových súťažiach. Jej súčasťou je aj teoretická príprava, regenerácia a testovanie,
  • športovej prípravy organizovanej počas hlavných školských prázdnin sa môžu zúčastniť aj novozaradení alebo novoprijatí žiaci pred nástupom do športovej školy,
  • žiakom športovej školy sa so súhlasom riaditeľa umožňuje účasť na športových súťažiach organizovaných telovýchovnými subjektami.
 4. Prijímanie, zaraďovanie a preraďovanie žiakov
  • okrem podmienok stanovených osobitným predpisom je pre prijatie žiaka na športovú školu rozhodujúci výsledok previerky jeho pohybovej výkonnosti a vyjadrenie telovýchovného lekára,
  • žiakov inej základnej alebo strednej školy možno preradiť do príslušných tried športovej školy so súhlasom zákonného zástupcu, ak spĺňajú požadované kritériá podľa písmena a),
  • športová škola môže určiť pre postup do vyššieho ročníka osobitné kritériá,
  • riaditeľ športovej školy môže žiaka vyradiť zo športovej prípravy po prerokovaní s poradným orgánom a pedagogickou radou školy. Zo športovej prípravy možno žiaka vyradiť:
   • pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy,
   • zo zdravotných dôvodov na návrh lekára,
   • na žiadosť zákonného zástupcu žiaka,
   • na žiadosť študenta, so súhlasom zákonného zástupcu,
  • o vyradení zo športovej prípravy informuje riaditeľ školy zákonného zástupcu žiaka,
  • žiak, ktorý je vyradený zo športovej prípravy, nemôže pokračovať v štúdiu v športovej škole, je preradený do inej školy. Spôsob preradenia určujú osobitné predpisy.

6. Personálne zabezpečenie

 • trénerom športovej školy môže byť iba zamestnanec s pedagogickou odbornou spôsobilosťou v študijnom odbore telesná výchova a šport, absolvent odboru učiteľstva s aprobáciou telesná výchova a trénerskou kvalifikáciou min. II. triedy príslušného športového odvetvia. Výnimočne môže byť trénerom školy absolvent trojročnej trénerskej školy s kvalifikáciou trénera I. triedy v príslušnom športovom odvetví.