Výňatok zo zmluvy o štúdiu


PRÁVA A POVINNOSTI ŠKOLY

 1. Škola si vyhradzuje právo:
  • prezentovať a zverejňovať výsledky aktívnej a tvorivej činnosti žiakov na verejnosti a poskytnúť ich tretej osobe v záujme potrieb školy,
  • rozhodovať o účasti žiakov na mimoškolských podujatiach v čase vyučovania,
  • rozhodovať o účasti žiakov na športových a spoločenských akciách aj v čase mimo vyučovania,
  • vyhotovovať, spracovávať a zverejňovať fotografické a audiovizuálne záznamy žiakov, záznamy zo života školy, zo športových a spoločenských podujatí a akcií.
 2. Povinnosťou školy je:
  • poskytnúť žiakovi úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou,
  • prerokovať všetky podnety, pripomienky a sťažnosti rodiča a žiaka,
  • rešpektovať práva dieťaťa vyplývajúce z deklarácie práv dieťaťa.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA, (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA)

 1. Práva a povinnosti žiakov upravuje Školský poriadok, Deklarácia práv dieťaťa a iné interné predpisy školy.
 2. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť športové vybavenie žiaka v potrebnej miere na výučbu podľa Školského vzdelávacieho programu a účasť žiaka v potrebnej miere na výučbu podľa Školského vzdelávacieho programu a účasť žiaka na všetkých športových a spoločenských podujatiach podľa požiadaviek školy.