PK jazykov a spoločenskovedných predmetov


Predmetová komisia jazykov a spoločenskovedných predmetov

Mgr. Zuzana Šmeralová

Zuzana Šmeralová

Mgr. Barbara Bačinská

Barbara Bačinská

PaedDr. Miriam Berezovská

Miriam Berezovská

Mgr. Andrea Hocmanová

Andrea Hocmanová

Ing. Iryna Leshko, PhD.

Iryna Leshko

Mgr. Zuzana Petreková

Zuzana Petreková

PhDr. Miloslava Olearník Štefanová

Miloslava Olearník Štefanová

Mgr. Katarína Valková

Katarína Valková

Mgr. Viera Voľanská Huntejová

Viera Voľanská Huntejová

Mgr. Ivana Vozarská

Ivana Vozarská

Vedúca PK:

Mgr. Zuzana Šmeralová, vyučuje predmet nemecký jazyk, konverzácia v cudzom jazyku

Členovia:

 • Mgr. Barbara Bačinská, vyučuje predmety anglický jazyk, konverzácia v cudzom jazyku,
 • PaedDr. Miriam Berezovská, vyučuje predmety občianska náuka, geografia, etická výchova, seminár z občianskej náuky, umenie a kultúra,
 • Mgr. Andrea Hocmanová, vyučuje predmety slovenský jazyk a literatúra, seminár zo slovenského jazyka a literatúry,
 • Ing. Iryna Leshko, vyučuje predmet ruský jazyk, konverzácia v cudzom jazyku
 • Mgr. Zuzana Petreková, vyučuje predmety geografia, seminár z geografie
 • PhDr. Miloslava Olearník Štefanová, vyučuje predmety slovenský jazyk a literatúra, seminár zo slovenského jazyka a literatúry,
 • Mgr. Katarína Valková, vyučuje predmet anglický jazyk,
 • Mgr. Viera Voľanská Huntejová, vyučuje predmety dejepis, seminár z dejepisu pre maturantov,
 • Mgr. Ivana Vozarská, vyučuje predmety anglický jazyk, konverzácia v cudzom jazyku.

Ukážky vyučovacích hodín


Žijeme v prítomnosti, študujeme pre budúcnosť

,,Základom povinného vzdelávania by malo byť učenie sa tvorivej činnosti, rozvíjanie kreativity, komunikácia s inými, jazykové a technologické znalosti a umelecké a spirituálne videnie sveta. Človek sa bude musieť naučiť správať sa ako člen posádky na kozmickej lodi Zem, a zároveň prekonať predátorské a deštrukčné atavizmy, ktorých rozmach je v súčasnej dobe prejavom regresu a ohrozuje vývoj človeka aj civilizácie. Návrat k vyšším hodnotám a obnova etiky bude úlohou vzdelávania v bližšej i vzdialenejšej budúcnosti. Človek vo vytvárajúcej sa globálnej civilizácii bude musieť narábať s väčším množstvom informácií. Bude sa musieť orientovať v prostredí, v ktorom žije, i v prostredí prebiehajúcich zmien. Bude musieť komunikovať s ľuďmi rôznych krajín, jazykov a kultúr a rôznych hodnotových orientácií, a zároveň sa bude musieť podieľať na spoluvytváraní toho, čo príde a poskytovať služby komunite, spoločnosti i civilizácii.“ Ivan Klinec,  futurológ

Súťaže a iné aktivity

Kvartáni pilne pracujú

Aj keď je v rozvrhu hodín občianska náuka posledná, 7. vyučovacia hodina a únava robí svoje, na hodinách sa pilne pracuje… Žiaci si na vyučovacích hodinách testujú svoje vedomosti aj na samotestovacích úlohách… Ide im to výborne.

Olympiáda v anglickom jazyku

Každý rok sa na našej ELBE konajú olympiády v cudzích jazykoch. Výnimkou nie je ani angličtina. V nej si žiaci majú možnosť otestovať svoje jazykové kompetencie. Preukazujú nám svoje schopnosti v počúvaní a čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Potešia nás tiež svojimi názormi a pohľadom na svet pri ústnej skúške alebo rolovej hre.

Projekt Erasmus + v Maďarsku

Naša škola sa zapája nielen do celoštátnych, ale aj do medzinárodných projektov. Začiatkom decembra sa vydali žiačky z 3. a 4. ročníka: Tamara Jusková, Ema Šándorová, Tonka Šimková a Nikola Verčimáková pod vedením učiteľky angličtiny, Mgr. Ivany Vozarskej, do maďarskej dedinky Liptód, aby sa zúčastnili projektu Erasmus. Stretli sa tam s účastníkmi z Poľska, Česka, Nemecka, Ruska a Maďarska. Prezentovali tu svoje vedomosti o živote pred a po revolúcii v roku 1989 na Slovensku. Účastníci z každej krajiny detailne opísali vtedajšie revolučné udalosti v ich krajinách, čo všetko im predchádzalo a zhodnotili, ako sa situácia politicky vyvíja až doposiaľ. Diskutovali na rôzne témy, spoznali veľa nových ľudí. Venovali sa rôznym aktivitám na vzájomné spoznávanie sa, zapamätanie si mien a odstránenie bariér či pocitov strachu z neznámeho. Zaoberali sa otázkami populizmu na Slovensku, a tiež do akej miery sa mladí ľudia zaujímajú o svoje občianske povinnosti. V univerzitnom meste Pécs dostali za úlohu robiť interview s miestnymi ľuďmi na tému Revolúcia v roku 1989. Téma projektu „How do we change regime“ bola náročná a vyžadovala intenzívnu prípravu, znalosť slovenských dejín a prehľad v domácej a zahraničnej politike. Vďaka pomoci pani učiteľky Ivany Vozarskej, ako aktívneho člena výpravy, sa dievčatám úspešne darilo zastať si svoje miesto a reprezentovať Slovensko, ale aj našu školu ELBA, v dobrom svetle.

Olympiáda v nemeckom jazyku

Koncom novembra sa koná školské kolo Olympiády nemeckého jazyka. Výberom víťazov z triednych kôl postupujú žiaci do školského kola. Olympiáda pozostávala z nasledujúcich úloh:

 • z čítania s porozumením,
 • z počúvania s porozumením,
 • z gramatického testu,
 • z voľného rozprávania k určeným konverzačným témam.

Víťazom poďakuje a diplomom ocení riaditeľ školy, pán PaedDr. Miroslav Nagy.

Strašidelné čítanie a magické klobúky

Učitelia Miloslava Olearník Štefanová, Barbara Bačinská, Andrea Hocmanová a Richard Purdeš pripravujú tradične pre mladších žiakov príjemný strašidelný večer a noc plnú čítania a činností spojených s dušičkovými či halloweenskými tradíciami.

Najprv si vyzdobia triedu tekvičkami a sviečkami, potom si prichystajú pohodlné sedenie a pustia sa do programu, ktorý býva naozaj pestrý. Od prezentácií sprostredkovania posolstva Dušičiek a Halloweenu prechádzajú k čítaniu strašidelných príbehov, ktoré si sami napísali.

Zaujímavá exkurzia

Pravidelne každý školský rok sa uskutočňuje akcia pre našich prvákov, a to exkurzia do priestorov Knižnice P. O. Hviezdoslava na Levočskej 1 v Prešove. Žiaci z tried 1. A, 1. C a Kvinta pod vedením vyučujúcich vždy získajú zaujímavé informácie o knižničnom systéme a jeho fungovaní. Oboznámia sa s pojmami ako rešerš, medziknižničná výpožičná služba, dozvedia sa, s koľkými titulmi celkovo disponuje knižnica. Vyhľadávajú publikácie v online katalógu a v prezentáciách si pozrú aj fotogalériu ostatných priestorov a ďalších pobočiek tejto knižnice. Súčasťou exkurzie býva aj vypracovanie jednoduchého kvízu, v ktorom si novonadobudnuté poznatky upevnia.

Európsky deň jazykov (EDJ)

26. septembra 2019 si pripomíname Európsky deň jazykov a deje sa tak už od roku 2001. Iniciátorom akcie bola Rada Európy v Štrasburgu. Cieľom je priviesť ľudí k učeniu sa cudzích jazykov a to nielen v školách, ale aj mimo nich. Na našej škole si EDJ pripomíname v jednotlivých triedach krátkou prednáškou, kvízom a rôznymi aktivitami v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

Iné zaujímavé podujatia

V spolupráci s PK prírodovedných predmetov sme uskutočnili Skype stretnutie s učiteľmi a žiakmi z mesta Ukrajinka, nachádzajúce sa v Dnepropetrovskej oblasti na Ukrajine.

Každý rok sa členovia PK jazykov a spoločenskovedných predmetov aktívne podieľajú na príprave Vianočných reminiscencií.

Stavanie mája patrí k našim najkrajším podujatiam, ktoré by bez PhDr. Ladislava Matiska, dlhoročného funkcionára Matice slovenskej, neboli tým, čím sú. Tradičným a zároveň originálnym podujatím.

Jazykový workshop preverí kreativitu a schopnosti našich žiakov.

Olympiádu ľudských práv a slobôd ako aj zaujímavé besedy organizuje PaedDr. Miriam Berezovská.