PK jazykov a spoločenskovedných predmetov


Predmetová komisia jazykov a spoločenskovedných predmetov


Ukážky vyučovacích hodín


Žijeme v prítomnosti, študujeme pre budúcnosť

,,Základom povinného vzdelávania by malo byť učenie sa tvorivej činnosti, rozvíjanie kreativity, komunikácia s inými, jazykové a technologické znalosti a umelecké a spirituálne videnie sveta. Človek sa bude musieť naučiť správať sa ako člen posádky na kozmickej lodi Zem, a zároveň prekonať predátorské a deštrukčné atavizmy, ktorých rozmach je v súčasnej dobe prejavom regresu a ohrozuje vývoj človeka aj civilizácie. Návrat k vyšším hodnotám a obnova etiky bude úlohou vzdelávania v bližšej i vzdialenejšej budúcnosti. Človek vo vytvárajúcej sa globálnej civilizácii bude musieť narábať s väčším množstvom informácií. Bude sa musieť orientovať v prostredí, v ktorom žije, i v prostredí prebiehajúcich zmien. Bude musieť komunikovať s ľuďmi rôznych krajín, jazykov a kultúr a rôznych hodnotových orientácií, a zároveň sa bude musieť podieľať na spoluvytváraní toho, čo príde a poskytovať služby komunite, spoločnosti i civilizácii.“ Ivan Klinec,  futurológ

Súťaže a iné aktivity

Kvartáni pilne pracujú

Aj keď je v rozvrhu hodín občianska náuka posledná, 7. vyučovacia hodina a únava robí svoje, na hodinách sa pilne pracuje… Žiaci si na vyučovacích hodinách testujú svoje vedomosti aj na samotestovacích úlohách… Ide im to výborne.

Olympiáda v anglickom jazyku

Každý rok sa na našej ELBE konajú olympiády v cudzích jazykoch. Výnimkou nie je ani angličtina. V nej si žiaci majú možnosť otestovať svoje jazykové kompetencie. Preukazujú nám svoje schopnosti v počúvaní a čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Potešia nás tiež svojimi názormi a pohľadom na svet pri ústnej skúške alebo rolovej hre.

Projekt Erasmus + v Maďarsku

Naša škola sa zapája nielen do celoštátnych, ale aj do medzinárodných projektov. Začiatkom decembra sa vydali žiačky z 3. a 4. ročníka: Tamara Jusková, Ema Šándorová, Tonka Šimková a Nikola Verčimáková pod vedením učiteľky angličtiny, Mgr. Ivany Vozarskej, do maďarskej dedinky Liptód, aby sa zúčastnili projektu Erasmus. Stretli sa tam s účastníkmi z Poľska, Česka, Nemecka, Ruska a Maďarska. Prezentovali tu svoje vedomosti o živote pred a po revolúcii v roku 1989 na Slovensku. Účastníci z každej krajiny detailne opísali vtedajšie revolučné udalosti v ich krajinách, čo všetko im predchádzalo a zhodnotili, ako sa situácia politicky vyvíja až doposiaľ. Diskutovali na rôzne témy, spoznali veľa nových ľudí. Venovali sa rôznym aktivitám na vzájomné spoznávanie sa, zapamätanie si mien a odstránenie bariér či pocitov strachu z neznámeho. Zaoberali sa otázkami populizmu na Slovensku, a tiež do akej miery sa mladí ľudia zaujímajú o svoje občianske povinnosti. V univerzitnom meste Pécs dostali za úlohu robiť interview s miestnymi ľuďmi na tému Revolúcia v roku 1989. Téma projektu „How do we change regime“ bola náročná a vyžadovala intenzívnu prípravu, znalosť slovenských dejín a prehľad v domácej a zahraničnej politike. Vďaka pomoci pani učiteľky Ivany Vozarskej, ako aktívneho člena výpravy, sa dievčatám úspešne darilo zastať si svoje miesto a reprezentovať Slovensko, ale aj našu školu ELBA, v dobrom svetle.

Olympiáda v nemeckom jazyku

Koncom novembra sa koná školské kolo Olympiády nemeckého jazyka. Výberom víťazov z triednych kôl postupujú žiaci do školského kola. Olympiáda pozostávala z nasledujúcich úloh:

  • z čítania s porozumením,
  • z počúvania s porozumením,
  • z gramatického testu,
  • z voľného rozprávania k určeným konverzačným témam.

Víťazom poďakuje a diplomom ocení riaditeľ školy, pán PaedDr. Miroslav Nagy.

Strašidelné čítanie a magické klobúky

Učitelia Miloslava Olearník Štefanová, Barbara Bačinská, Andrea Hocmanová a Richard Purdeš pripravujú tradične pre mladších žiakov príjemný strašidelný večer a noc plnú čítania a činností spojených s dušičkovými či halloweenskými tradíciami.

Najprv si vyzdobia triedu tekvičkami a sviečkami, potom si prichystajú pohodlné sedenie a pustia sa do programu, ktorý býva naozaj pestrý. Od prezentácií sprostredkovania posolstva Dušičiek a Halloweenu prechádzajú k čítaniu strašidelných príbehov, ktoré si sami napísali.

Zaujímavá exkurzia

Pravidelne každý školský rok sa uskutočňuje akcia pre našich prvákov, a to exkurzia do priestorov Knižnice P. O. Hviezdoslava na Levočskej 1 v Prešove. Žiaci z tried 1. A, 1. C a Kvinta pod vedením vyučujúcich vždy získajú zaujímavé informácie o knižničnom systéme a jeho fungovaní. Oboznámia sa s pojmami ako rešerš, medziknižničná výpožičná služba, dozvedia sa, s koľkými titulmi celkovo disponuje knižnica. Vyhľadávajú publikácie v online katalógu a v prezentáciách si pozrú aj fotogalériu ostatných priestorov a ďalších pobočiek tejto knižnice. Súčasťou exkurzie býva aj vypracovanie jednoduchého kvízu, v ktorom si novonadobudnuté poznatky upevnia.

Európsky deň jazykov (EDJ)

26. septembra 2019 si pripomíname Európsky deň jazykov a deje sa tak už od roku 2001. Iniciátorom akcie bola Rada Európy v Štrasburgu. Cieľom je priviesť ľudí k učeniu sa cudzích jazykov a to nielen v školách, ale aj mimo nich. Na našej škole si EDJ pripomíname v jednotlivých triedach krátkou prednáškou, kvízom a rôznymi aktivitami v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

Iné zaujímavé podujatia

V spolupráci s PK prírodovedných predmetov sme uskutočnili Skype stretnutie s učiteľmi a žiakmi z mesta Ukrajinka, nachádzajúce sa v Dnepropetrovskej oblasti na Ukrajine.

Každý rok sa členovia PK jazykov a spoločenskovedných predmetov aktívne podieľajú na príprave Vianočných reminiscencií.

Stavanie mája patrí k našim najkrajším podujatiam, ktoré by bez PhDr. Ladislava Matiska, dlhoročného funkcionára Matice slovenskej, neboli tým, čím sú. Tradičným a zároveň originálnym podujatím.

Jazykový workshop preverí kreativitu a schopnosti našich žiakov.

Olympiádu ľudských práv a slobôd ako aj zaujímavé besedy organizuje PaedDr. Miriam Berezovská.