Nový študijný odbor


Od školského roka 2021/2022 otvárame nový študijný odbor

Športový manažment – 7471 M

Tento študijný odbor ponúka vzdelávanie študentom so športovým nadaním pre výkon povolania odborných činností v športe. Absolvent tohto odboru je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých.

Pojem športový manažment môžeme chápať ako spôsob uceleného riadenia telovýchovných a športových zväzov, spolkov, klubov, telovýchovných jednôt alebo družstiev a pod. Tento termín obsahuje vedľa seba dva komponenty „manažment“ a „šport“. Prvý komponent – manažment v sebe zahŕňa nielen manažérske funkcie ako je organizovanie, plánovanie, vedenie ľudí a kontrola, ale aj oblasti ako účtovníctvo, marketing, ekonómia, financie či právo. Na druhej strane šport z hľadiska športového manažmentu zahŕňa aj oblasť divákov, ktorá sa sústreďuje na konzumáciu zábavy a má v strede svojho záujmu aktívnu účasť súťažiacich na športových a telovýchovných aktivitách. Športový manažment má študentom sprostredkovať potrebné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, pomocou ktorých získajú základnú orientáciu v problematike športu ako spoločenského fenoménu. Zároveň budú schopní narábať so základnými manažérskymi a marketingovými kategóriami a pojmami v súvislosti so športom. 

Študijný odbor Športový manažment umožňuje študentom získať základné poznatky z jednotlivých obsahových okruhov, utvárať si vlastné názory a postoje, pochopiť význam manažmentu, osvojiť si základné manažérske schopnosti a zručnosti, poznať úlohu manažéra, chápať riadiace a organizačné činnosti, uvedomovať si potrebu celoživotného vzdelávania sa v manažmente, uplatňovať ekonomické a manažérske vedomosti v športe, pracovať s peniazmi, vysvetliť princípy športového manažmentu iným pracovníkom v športe, vedieť aplikovať manažérske a marketingové vedomosti aj do iných oblastí, vedieť odborne komunikovať s riadiacimi pracovníkmi v športe, prispôsobovať sa novým trendom v športovom manažmente, rešpektovať a využívať lokálne manažérske špecifiká v športe.

Po úspešnom zvládnutí obhajoby záverečných prác, vykonaní praxe v danom športe a absolvovaní maturitnej skúšky z predmetu Základy športovej prípravy získajú naši študenti Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti TRÉNER ŠPORTU 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa, alebo ako INŠTRUKTOR ŠPORTU.

Informácie pre záujemcov o štúdium

 

Výsledky talentových skúšok