Darovanie 2 % zaplatenej dane


Milí rodičia a priatelia školy,

aj tento rok môžete rozhodnúť o darovaní 2 % zaplatenej dane zo svojich príjmov. Podpora vzdelávania, výchovy a rozvoj telesnej kultúry našich detí a žiakov sa realizuje aj prostredníctvom nášho Školského klubu – ELBA, ktorý bol zriadený za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v športovej a telovýchovnej oblasti našich žiakov a členov. Klub sa snaží touto cestou prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov.

Obraciame sa na Vás, našich priateľov a priaznivcov škôl a školských zariadení s požiadavkou o poukázanie Vášho finančného príspevku na účet Školského klubu  ELBA.  Vaše presne identifikované finančné čiastky budú výlučne použité na úhradu školských, športových a voľnočasových aktivít našich žiakov.

Darovaním 2 % zaplatenej dane z príjmov rozhodnete o hodnotnejšom a kvalitnejšom živote žiakov našich škôl a o tom, že podiel z Vašej zaplatenej dane bude využitý adresne, transparentne, efektívne a zmysluplne. Obraciame sa na Vás ešte raz s prosbou o podporu vytvárania lepších, nadštandardných výchovno-vzdelávacích podmienok.

Prosíme Vás o odovzdanie 2 % zaplatenej dane z príjmov.

Z týchto finančných prostriedkov sa podporujú:

  • odmeňovanie žiakov za školskú a mimoškolskú športovú činnosť,
  • vecné ceny v rôznych záujmových súťažiach a mnohé iné aktivity.
  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
  • skvalitnenie vybavenia školy modernou technikou,
  • kontinuálna inovácia IT techniky,
  • pobyty v prírode, turistické aktivity,
  • jednodňové pobyty na rôznych súťažiach, olympiádach,

Ak sa rozhodnete podporiť náš školský klub, Vaše rozhodnutie bude správne a podporíte naozaj dobré činy, za čo Vám úprimne ďakujeme.

V Prešove,  18. januára 2021         

Ing. Emil Blicha, prezident ŠK ELBA

ŠK ELBA Prešov,   IČO 42381886

č. reg. NCRpo: 12947/2020

č. ú.: IBAN: SK09 1100 0000 0029 4804 9174

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby