Priority školy


Hlavné priority

 • naďalej vytvárať stimulujúce učebné prostredie založené na vzájomnej úcte, demokratických princípoch a vzájomnom rešpekte učiteľov a žiakov,
 • podporovať zapájanie žiakov do vedomostných súťaží,
 • rozvíjať kompetencie v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií,
 • podporovať zavádzanie takých vyučovacích stratégií, metód a postupov vo vzdelávacom procese, ktoré smerujú k aktívnemu a tvorivému učeniu sa,
 • zúčastňovať sa všetkých športových súťažiach vyhlásených MŠVVaŠ SR a partnermi športového hnutia,
 • po každej stránke podporovať a rozvíjať talent žiakov, ktorí sú reprezentantmi SR,
 • zabezpečovať v najvyššej možnej miere regeneráciu a oddych žiakov v zariadeniach ELBA,
 • zabezpečiť spoluprácu a vzájomnú informovanosť s trénermi v jednotlivých športových kluboch, ktorých členmi sú naši žiaci: 1. FC Tatran Prešov, SAFI Prešov, ŠK Akademik Prešov…
 • skvalitniť prípravu a priebeh Školských športových sústredení, obsah zosúladiť s Fakultou športu PU,
 • zvyšovať znalosť slovenského jazyka slovom i písmom,
 • zlepšovať komunikačné schopnosti žiakov v dvoch cudzích jazykoch,
 • využívať moderné didaktické prostriedky,
 • v oblasti športovej prípravy:
a) zvyšovať fyzickú zdatnosť žiakov a teoretickú odbornosť,
b) motivovať žiakov k čo najlepším výkonom v športovej príprave,
c) optimálne rozvíjať koordinačné schopnosti, silu, rýchlosť a vytrvalosť,
d) zabezpečiť možnosť absolvovať školenia rozhodcov, inštruktorov, cvičiteľov vo vybraných športoch podľa individuálneho záujmu,
 • organizovať oblastné a regionálne súťaže vo vybraných športoch,
 • individuálne pristupovať k požiadavkám jednotlivých žiakov a trénerov v ich tréningovom procese,
 • vytvárať optimálne materiálno-technické a personálne podmienky pre rozvoj športových talentov,
 • vo zvýšenej miere zapájať do športových aktivít školy rodičov, zvýšiť ich informovanosť o športových aktivitách a športových výsledkoch školy,
 • zvyšovať počet žiakov, ktorí absolvujú Školské športové sústredenia.