Športové gymnázium


Absolvent športového gymnázia je osobnosťou, ktorá je ľudsky, spoločensky a vedomostne pripravená na život:
  • je morálne a eticky uvedomelý,
  • je flexibilný, schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,
  • akceptuje jedinečnosť a odlišnosti iných,
  • ctí si a rešpektuje kultúrne a historické tradície.

Vie uplatniť získané vedomosti a zručnosti pri ďalšom vzdelávaní sa a je pripravený na vysokoškolské štúdium ktoréhokoľvek typu, absolvovať akúkoľvek formu pomaturitného štúdia. Vo vybranom športe získa kvalifikáciu tréner II. stupňa. Zároveň je pripravený na dráhu profesionálneho športovca, trénera, rozhodcu a funkcionára v športe.

Vie vystupovať na verejnosti a dokáže komunikovať s novinármi, dorozumie sa dvoma svetovými jazykmi, ovláda prácu s počítačom, robí dobré meno škole svojím vystupovaním, vytvára kvalitné medziľudské vzťahy, je schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať informácie, je usilovný, svedomitý, disciplinovaný a čestný, so zmyslom pre fair play.