Nahliadnutie do 2.A triedyNahliadnutie do 2.A triedy

Čím sa líši ELBA od klasického gymnázia?

Možno patríte k tým, ktorí zvažujú štúdium na našom Súkromnom športovom gymnáziu ELBA a radi by ste poznali odpovede na rôzne otázky, týkajúce sa štúdia. Možno vás zaujíma, či škola poskytuje takú kvalitu, akú možno získať na klasickom gymnáziu. Možno si kladiete otázku, či je to dobrá škola aj čo sa týka vzdelania, nielen športu. Možno ste zvedaví, či sú naši absolventi dobre pripravení na vysokoškolské štúdium a pod. Rozhodli sme sa preto umožniť vám aj prostredníctvom nášho webu nahliadnuť do tried, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces. Dozviete sa tak, že škola poskytuje rovnaký obsahový a výkonový štandard ako klasické gymnáziá a že naši žiaci to nemajú o nič ľahšie ako žiaci klasických gymnázií. Ako prvú vám priblížime vyučovaciu hodinu biológie.

21. septembra 2017 sme v priebehu 5. vyučovacej hodiny hospitovali v 2.A triede na hodine biológie, ktorú viedla Mgr. Nataša Boháčová. Témou vyučovacej hodiny bolo chemické zloženie bunky. Jej cieľom bolo naučiť žiakov, aby vedeli popísať chemické zloženie bunky, vymenovať jej základné stavebné látky – voda, anorganické látky, bielkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny a bližšie ich charakterizovať.

Hodina bola rozdelená do 5 častí:

  • organizačná časť – zápis do triednej knihy, oboznámenie žiakov s témou a cieľom,
  • diagnostická a klasifikačná časť – kontrola a preverovanie vedomostí žiakov – individuálne a frontálne,
  • expozičná časť – sprístupňovanie nového učiva,
  • fixačná časť – upevnenie a zhrnutie učiva,
  • hodnotiaca časť – zhodnotenie práce žiakov a zadanie domácej úlohy.

V priebehu vyučovacej hodiny boli použité nasledujúce metódy a formy práce: motivačné, usmerňujúce záujem o učenie – rozhovor, hodnotenie a klasifikácia, informačno-receptívne – výklad a vysvetľovanie s demonštráciou, produkčné – riešenie úloh, opakovanie, precvičovanie a upevňovanie učiva, frontálna, individuálna práca a práca v dvojiciach.

Čo inšpiruje elbáckych učiteľov?

Elbáci sa zvyknú inšpirovať príbehmi ľudí, ktorí svojou usilovnou prácou a vytrvalosťou toho v živote veľa dokázali a zanechali za sebou nezmazateľnú stopu. Poznajú aj príbeh jadrového fyzika a nositeľa Nobelovej ceny, Izidora Rabiho, ktorý na otázku, ako sa stal fyzikom, vždy začal rozprávať o tom, ako mu jeho mama po návrate zo školy nedávala obvyklú otázku: „Tak, čo ste sa dnes učili?“ Namiesto toho sa ho pýtala: „Izzy, položil si dnes dobrú otázku?“. Preto povzbudzujú svojich žiakov k tomu, aby v priebehu hodiny kládli čo najviac otázok. Je bežné, že žiaci napr. sami tvoria otázky na overovanie vedomostí svojich spolužiakov. Bolo tomu tak aj na hodine biológie počas frontálneho opakovania učiva z predchádzajúcej hodiny, ktorým bola história objavu bunky a bunková teória. Žiaci sa pýtali, čo patrí k základným biogénnym prvkom, aké sú eukaryotické a prokaryotické bunky, ktoré organizmy dosiahli najvyšší a ktoré najnižší stupeň organizácie živej sústavy, ako sa nazýva vedná disciplína, ktorá skúma bunku, v akom rozpätí sa pohybuje veľkosť bunky, kto ako prvý pozoroval bunky a pod.

Čo ELBÁCI bežne používajú?

Elbáci kráčajú s dobou. Učitelia na vyučovacích hodinách bežne používajú aj moderné digitálne technológie. Nebolo tomu inak ani na hodine biológie. V rámci prvotného oboznamovania žiakov s novým učivom, ktoré sa týkalo chemického zloženia bunky, bol používaný dataprojektor, počítač a internet. Na cloudovom úložisku elbaci.sharepoint.com mala Mgr. Boháčová pripravenú pre žiakov zaujímavú prezentáciu, ktorá príťažlivým spôsobom priblížila chemické zloženie bunky. Upevňovanie a prehlbovanie vedomostí a zručností žiakov bolo realizované pútavou aktivitou. Každá dvojica dostala pripravenú didaktickú pomôcku, ktorá pozostávala z pojmov týkajúcich sa organických látok v bunke – bielkovín, sacharidov, nukleových kyselín a lipidov. Úlohou žiakov bolo priraďovať ich k jednotlivým skupinám. Aktivita sa žiakom veľmi páčila. Nasledovala pochvala, pozitívne zhodnotenie práce žiakov a zadanie domácej úlohy, po ktorej bolo počuť príjemnú melódiu, oznamujúcu koniec vyučovacej hodiny.

PaedDr. Erika Petrašková, PhD.

Metodický list

Fotogaléria


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *